برنامه آزمون های آنلاین پایه یازدهم ریاضی

برنامه آزمون های آنلاین پایه یازدهم ریاضی برای دی ماه سال تحصیلی جاری به شرح زیر می باشد:

روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
یکشنبه 99/09/30 پیش آزمون ساعت10:00صبح
چهارشنبه 99/10/03 دین و زندگی ساعت 10:00 صبح
شنبه 99/10/06 هندسه ساعت 10:00 صبح
دوشنبه 99/10/08 فارسی ساعت 10:00 صبح
چهارشنبه 99/10/10 زبان انگلیسی ساعت 10:00 صبح
شنبه 99/10/13 حسابان ساعت 10:00 صبح
دوشنبه 99/10/15 آمار و احتمال ساعت 10:00 صبح
پنجشنبه 99/10/18 فیزیک ساعت 10:00 صبح
شنبه 99/10/20 شیمی ساعت 10:00 صبح
دوشنبه 99/10/22 عربی ساعت 10:00 صبح
سه شنبه 99/10/23 محیط زیست ساعت 10:00 صبح
پنجشنبه 99/10/25 تاریخ ساعت 10:00 صبح
شنبه 99/10/27 زمین ساعت 10:00 صبح
دوشنبه 99/10/29 کارگاه ساعت 10:00 صبح