برنامه آزمون های آنلاین پایه یازدهم تجربی

برنامه آزمون های آنلاین پایه یازدهم تجربی برای نیمسال اول سال تحصیلی جاری به شرح زیر می باشد:

روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
یکشنبه 99/09/30 پیش آزمون ساعت 10:00 صبح
چهارشنبه 99/10/03 دین و زندگی ساعت 10:00 صبح
شنبه 99/10/06 زیست ساعت 10:00 صبح
دوشنبه 99/10/08 فارسی ساعت 10:00 صبح
چهارشنبه 99/10/10 زبان ساعت 10:00 صبح
شنبه 99/10/13 ریاضی ساعت 10:00 صبح
دوشنبه 99/10/15
زمین شناسی ساعت 10:00 صبح
پنجشنبه 99/10/18
فیزیک ساعت 10:00 صبح
شنبه 99/10/20
شیمی ساعت 10:00 صبح
دوشنبه 99/10/22
عربی ساعت 10:00 صبح
سه شنبه 99/10/23
محیط زیست ساعت 10:00 صبح
پنجشنبه 99/10/25 تاریخ ساعت 10:00 صبح
دوشنبه 99/10/29 کارگاه ساعت 10:00 صبح