برنامه آزمون های آنلاین پایه دوازدهم ریاضی

برنامه آزمون های آنلاین پایه دوازدهم ریاضی برای نیمسال اول سال تحصیلی جاری به شرح زیر می باشد:

روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
یکشنبه  99/09/30 پیش آزمون ساعت 11:30صبح
چهارشنبه 99/10/03 دین و زندگی ساعت 8:00 صبح
شنبه 99/10/06 هندسه ساعت 8:00 صبح
دوشنبه 99/10/08 فارسی ساعت 8:00 صبح
چهارشنبه 99/10/10 زبان انگلیسی ساعت 8:00 صبح
شنبه 99/10/13 گسسته ساعت 8:00 صبح
دوشنبه 99/10/15
عربی ساعت 8:00 صبح
پنجشنبه 99/10/18
فیزیک ساعت 8:00 صبح
شنبه 99/10/20
شیمی ساعت 8:00 صبح
دوشنبه 99/10/22
حسابان ساعت 8:00 صبح
چهارشنبه 99/10/24
سلامت و بهداشت ساعت 8:00 صبح
شنبه 99/10/27 اجتماعی ساعت 8:00 صبح