برنامه آزمون های آنلاین پایه دهم ریاضی

برنامه آزمون های آنلاین پایه دهم ریاضی برای نیمسال اول سال تحصیلی جاری به شرح زیر می باشد:

روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
یکشنبه 99/09/30 پیش آزمون ساعت 08:30 صبح
چهارشنبه 99/10/03 دین و زندگی ساعت 12:00 ظهر
شنبه 99/10/06 هندسه ساعت 12:00 ظهر
دوشنبه 99/10/08 فارسی ساعت 12:00 ظهر
چهارشنبه 99/10/10 زبان ساعت 12:00 ظهر
شنبه 99/10/13 ریاضی ساعت 12:00 ظهر
دوشنبه 99/10/15
جغرافیا ساعت 12:00 ظهر
پنجشنبه 99/10/18
فیزیک ساعت 12:00 ظهر
شنبه 99/10/20
شیمی ساعت 12:00 ظهر
دوشنبه 99/10/22
عربی ساعت 12:00 ظهر
چهار شنبه 99/10/24
آمادگی ساعت 12:00 ظهر
پنجشنبه 99/10/25 تفکر ساعت 12:00 ظهر