برنامه امتحانات پایه دهم

برنامه آزمون های آنلاین ماهانه دهم ریاضی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
شنبه  1400/01/21 دروس عمومی ساعت 10:30 صبح
یکشنبه 1400/01/22 دروس اختصاصی ساعت 10:30 صبح
دوشنبه 1400/01/23 شیمی ساعت 8:00 صبح
 سه شنبه 1400/01/24 ریاضی ساعت 9:00 صبح
چهار شنبه 1400/01/25 فیزیک ساعت 9:00 صبح
پنج شنبه 1400/01/26 —– ——-
برنامه آزمون های آنلاین ماهانه دهم تجربی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
شنبه  1400/01/21 دروس عمومی ساعت 10:30 صبح
 یکشنبه 1400/01/22 دروس اختصاصی ساعت 10:30 صبح
دوشنبه 1400/01/23 شیمی ساعت 8:00 صبح
سه شنبه 1400/01/24 ریاضی ساعت   9:00صبح
چهار شنبه 1400/01/25  فیزیک ساعت 9:00 صبح
پنج شنبه 1400/01/26 —– —–

برنامه امتحانات پایه یازدهم

برنامه آزمون های آنلاین ماهانه یازدهم ریاضی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
شنبه  1400/01/21 دروس عمومی ساعت 10:30 صبح
یکشنبه 1400/01/22 دروس اختصاصی ساعت 10:30 صبح
دوشنبه 1400/01/23 —— ——
سه شنبه 1400/01/24  ریاضی ساعت 10:30 صبح
چهار شنبه 1400/01/25 شیمی ساعت 9:30 صبح
پنج شنبه 1400/01/26 فیزیک ساعت 10 صبح
برنامه آزمون های آنلاین ماهانه یازدهم تجربی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
یکشنبه 1400/01/21 دروس عمومی ساعت 10:30 صبح
یکشنبه 1400/01/22 دروس اختصاصی ساعت 10:30 صبح
دوشنبه 1400/01/23 —— ——-
سه شنبه 1400/01/24 ریاضی ساعت 10:30 صبح
چهار شنبه 1400/01/25 شیمی ساعت 9:30 صبح
پنج شنبه 1400/01/26 فیزیک ساعت 10 صبح

برنامه امتحانات پایه دوازدهم

برنامه آزمون های آنلاین ماهانه دوازدهم ریاضی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
شنبه —– ——
یکشنبه 1400/01/22 دروس اختصاصی ساعت 10:30 صبح
دوشنبه 1400/01/23 شیمی ساعت 08:00 صبح
 سه شنبه 1400/01/24 ——
چهار شنبه 1400/01/25 فیزیک ساعت 10:00 صبح
پنج شنبه 1400/01/26 ——- ——-
برنامه آزمون های آنلاین ماهانه دوازدهم تجربی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
شنبه —- ——–
یکشنبه 1400/01/22 دروس اختصاصی ساعت 10:30 صبح
دوشنبه 1400/01/23 شیمی ساعت 08:00 صبح
سه شنبه 1400/01/24 ریاضی ساعت 10:00 صبح
چهار شنبه 1400/01/25 فیزیک ساعت 10:00 صبح
پنج شنبه 1400/01/26 —— ——-