برنامه امتحانات پایه دهم

برنامه آزمون های آنلاین ماهانه دهم ریاضی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
چهارشنبه  1400/02/22 تفکر ساعت 10:00
چهارشنبه  1400/02/29 شیمی ساعت 10:00
شنبه  1400/03/01 فارسی ساعت 10:00
دوشنبه  1400/03/03 جغرافیا ساعت 10:00
چهارشنبه  1400/03/05 دینی ساعت 10:00
شنبه  1400/03/08 ریاضی ساعت 10:00
دوشنبه  1400/03/10 زبان انگلیسی ساعت 10:00
چهارشنبه  1400/03/12 عربی ساعت 10:00
دو شنبه 1400/03/17 هندسه ساعت 10:00
چهار شنبه 1400/03/19 آمادگی ساعت 10:00
 یکشنبه 1400/03/23 فیزیک ساعت 10:00
برنامه آزمون های آنلاین ماهانه دهم تجربی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
چهارشنبه  1400/02/22 تفکر ساعت 10:00
چهارشنبه  1400/02/29 شیمی ساعت 10:00
شنبه  1400/03/01 فارسی ساعت 10:00
دوشنبه  1400/03/03 جغرافیا ساعت 10:00
چهارشنبه  1400/03/05 دینی ساعت 10:00
شنبه  1400/03/08 ریاضی ساعت 10:00
دوشنبه  1400/03/10 زبان انگلیسی ساعت 10:00
چهارشنبه  1400/03/12 عربی ساعت 10:00
دو شنبه 1400/03/17 زیست ساعت 10:00
چهار شنبه 1400/03/19 آمادگی ساعت 10:00
 یکشنبه 1400/03/23 فیزیک ساعت 10:00

برنامه امتحانات پایه یازدهم

برنامه آزمون های آنلاین ماهانه یازدهم ریاضی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
چهارشنبه 1400/02/22 محیط ساعت 08:30
چهارشنبه  1400/02/29 شیمی ساعت 08:30
شنبه  1400/03/01 فیزیک ساعت 08:30
دوشنبه  1400/03/03 فارسی ساعت 08:30
چهارشنبه  1400/03/05 دینی ساعت 08:30
شنبه  1400/03/08 آمار و احتمال ساعت 08:30
دوشنبه  1400/03/10 زبان انگلیسی ساعت 08:30
چهارشنبه  1400/03/12 عربی ساعت 08:30
دو شنبه 1400/03/17 حسابان ساعت 08:30
چهار شنبه 1400/03/19 زمین ساعت 08:30
 شنبه 1400/03/22 هندسه ساعت 08:30
 یکشنبه 1400/03/23 تاریخ ساعت 08:30
برنامه آزمون های آنلاین ماهانه یازدهم تجربی
روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
چهارشنبه  1400/02/22 محیط ساعت 08:30
چهارشنبه  1400/02/29 شیمی ساعت 08:30
شنبه  1400/03/01 فیزیک ساعت 08:30
دوشنبه  1400/03/03 فارسی ساعت 08:30
چهارشنبه  1400/03/05 دینی ساعت 08:30
شنبه  1400/03/08 ریاضی ساعت 08:30
دوشنبه  1400/03/10 زبان انگلیسی ساعت 08:30
چهارشنبه  1400/03/12 عربی ساعت 08:30
دو شنبه 1400/03/17 زیست ساعت 08:30
چهار شنبه 1400/03/19 زمین ساعت 08:30
 شنبه 1400/03/22 ————- ساعت 08:30
 یکشنبه 1400/03/23 تاریخ ساعت 08:30