پایه یازدهم

درس زیست

برنامه آزمون های آنلاین درس زیست

روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
سه شنبه99/12/5 تقسیم یاخته 12:30
سه شنبه99/12/12 تولید مثل
سه شنبه99/12/19 تقسیم یاخته

و تولید مثل

سه شنبه99/12/26 ایمنی

پایه یازدهم

درس ریاضی

برنامه آزمون های آنلاین درس ریاضی

روز و تاریخ درس زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
پنجشنبه 99/12/14 توابع نمایی و الگوریتم
پنجشنبه 99/12/28 هندسه