پایه دهم

درس شیمی

برنامه آزمون های آنلاین درس شیمی 

روز و تاریخ مبحث زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
دوشنبه  99/12/4 ردپای  گازها در زندگی
دوشنبه  99/12/11 آب آهنگ زندگی
دوشنبه  99/12/18 ردپای  گازها در زندگی

و آب آهنگ زندگی

دوشنبه  99/12/25 کیهان زادگاه الفبای هستی

پایه دهم

درس فیزیک

برنامه آزمون های آنلاین درس فیزیک

روز و تاریخ مبحث زمان فعال شدن آزمون شرکت در آزمون
چهارشنبه  99/12/6 ویژگی های فیزیکی مواد 9:00
چهارشنبه  99/12/13 دما و گرما
چهارشنبه  99/12/20 دما و گرما

و ویژگی های فیزیکی مواد

چهارشنبه  99/12/27 کار ، انرژی و توان