پایه دهم ریاضی

ردیف
تاریخ
ساعت آزمون
درس
ورود به آزمون
1 شنبه       1400/02/04 9:00 صبح فارسی
2 دوشنبه     1400/02/06 9:00 صبح زبان
3 چهارشنبه  1400/02/08 8:00 صبح هندسه
4 شنبه        1400/02/11 8:00 صبح فیزیک
5 دوشنبه     1400/02/13   11:00 صبح دینی
6 چهارشنبه  1400/02/15 9:00 صبح عربی
7 شنبه        1400/02/18 9:00 صبح ریاضی
8 دوشنبه     1400/02/20 8:00 صبح شیمی

پایه دهم تجربی

ردیف
تاریخ
ساعت آزمون
درس
ورود به آزمون
1 شنبه       1400/02/04 9:00 صبح فارسی
2 دوشنبه     1400/02/06 9:00 صبح زبان
3 چهارشنبه  1400/02/08 8:00 صبح زیست
4 شنبه        1400/02/11 8:00 صبح فیزیک
5 دوشنبه     1400/02/13   11:00 صبح دینی
6 چهارشنبه  1400/02/15 9:00 صبح عربی
7 شنبه        1400/02/18 9:00 صبح ریاضی
8 دوشنبه     1400/02/20  8:00 صبح شیمی

پایه یازدهم ریاضی

ردیف
تاریخ
ساعت آزمون
درس
ورود به آزمون
1 شنبه       1400/02/04    9:00 صبح فارسی
2 دوشنبه     1400/02/06    9:00 صبح عربی
3 چهارشنبه  1400/02/08    12:00 ظهر دینی
4 شنبه        1400/02/11     9:00 صبح حسابان
5 دوشنبه     1400/02/13    11:00 صبح هندسه
6 چهارشنبه  1400/02/15   9:00 صبح شیمی
7 پنجشنبه  1400/02/16  10:00 صبح زمین
8 شنبه        1400/02/18  8:00 صبح فیزیک
9 یکشنبه   1400/02/19   9:00 صبح زبان
10 دوشنبه   1400/02/20   9:00 صبح آمار

پایه یازدهم تجربی

ردیف
تاریخ
ساعت آزمون
درس
ورود به آزمون
1 شنبه       1400/02/04 9:00 صبح فارسی
2 دوشنبه     1400/02/06 9:00 صبح عربی
3 چهارشنبه  1400/02/08 12:00 ظهر دینی
4 شنبه        1400/02/11 9:00 صبح ریاضی
5 دوشنبه     1400/02/13 11:00 صبح زیست
6  چهارشنبه 1400/02/15 9:00 صبح شیمی
7 پنجشنبه   1400/02/16 10:00 صبح زمین
8 شنبه       1400/02/18  8:00 صبح فیزیک
9 یکشنبه    1400/02/19 9:00 صبح زبان
10 دوشنبه   1400/02/20 9:00 صبح محیط زیست

پایه دوازدهم ریاضی

ردیف
تاریخ و ساعت
روز
درس
ورود به آزمون
1   شنبه   1400/02/04 8:00 صبح زبان
2 دوشنبه   1400/02/06 12:00 ظهر عربی
3 چهارشنبه 1400/02/08 10:00 صبح فارسی
4 پنجشنبه   1400/02/09 10:00 صبح هویت
5    شنبه    1400/02/11 9:00 صبح حسابان
6  دوشنبه   1400/02/13 9:00 صبح شیمی
7 چهارشنبه  1400/02/15 10:00 صبح فیزیک
8     شنبه    1400/02/18 12:00 ظهر گسسته
9 دوشنبه     1400/02/20 12:00 ظهر هندسه
10 چهارشنبه  1400/02/22 10:00 صبح سلامت

پایه دوازدهم تجربی

ردیف
تاریخ
روز
درس
ورود به آزمون
1  شنبه       1400/02/04 8:00 صبح زبان
2 دوشنبه     1400/02/06 12:00 ظهر عربی
3 چهارشنبه  1400/02/08 10:00 صبح فارسی
4 پنجشنبه   1400/02/09 10:00 صبح هویت
5 دوشنبه    1400/02/13 9:00 صبح شیمی
6 چهارشنبه  1400/02/15 10:00 صبح فیزیک
7   شنبه      1400/02/18 9:00 صبح زیست
8 دوشنبه   1400/02/20 12:00 ظهر ریاضی
9 چهارشنبه  1400/02/22 10:00 صبح سلامت